ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΆλλες Υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας είναι οι εξής:

-Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Σύμφωνα με το άρθρου 4 του Ν.3843/2010 για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η Ταυτότητα Κτιρίου η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
·         την άδεια δόμησης του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
·         τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία,
·         το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
·        τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
·      το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
·         το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
·         το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
·     το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
·         τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
·         πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

-Κτηματολόγιο
Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το γραφείο μας είναι και η επεξεργασία και η δήλωση ακινήτων στο κτηματολόγιο. Κάθε τόσο νέες περιοχές εντάσσονται στο κτηματολόγιο και τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης δέχονται αιτήσεις βάσει του Ν. 2308/95. Μπορείτε να δείτε τις περιοχές που τελούν υπό κτηματογράφηση ή που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην ιστοσελίδα της "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε."

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για να αναλάβει όλη την διαδικασία εκ μέρους σας, ούτως ώστε εσείς να κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Αναλαμβάνουμε τα εξής:

-Συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών
-Σύνταξη της δήλωσης κτηματολογίου
-Υποβολή φακέλου δήλωσης
-Παρακολούθηση της πορείας της δήλωσης
-Υποστήριξη σε περίπτωση ένστασης
-Τήρηση αρχείου για τον κάθε πελάτη
-Νομική υποστήριξη και συμβουλή καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας
-Ακριβή εντοπισμό του ακινήτου μέσω ορθοφωτογραφιών και GPS
-Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ

Σε τυχόν αμφισβήτηση ορίων, η δήλωση που θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (ειδικά αν είναι με τις σύγχρονες προδιαγραφές σε ΕΓΣΑ) θα είναι αυτή που θα λαμβάνεται τελικά υπόψη.

Όλα τα ακίνητα δηλώνονται υποχρεωτικά στις υπό κτηματογράφηση περιοχές (αγροτεμάχια, κληροτεμάχια, οικόπεδα, δομημένα ή αδόμητα, με νόμιμες κατασκευές ή αυθαίρετες, αποθήκες, διαμερίσματα, οριζόντιες ιδιοκτησίες, καταστήματα, δικαίωμα υψούν, κλπ).

-Δασικοί Χάρτες / αντιρρήσεις δασικών χαρτών
Για πρώτη φορά, υλοποιείται στη χώρα μας ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών. Οι δασικοί χάρτες αναφέρονται μόνο στη μορφή μιας έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό του ακινήτου, τον έλεγχο αν έχει χαρακτηριστεί δασικό, το τοπογραφικό που μπορεί να χρειαστεί για την ορθή αποτύπωση του ακινήτου καθώς και την άσκηση αντιρρήσεων, την μελέτη φωτοερμηνείας, τη χορήγηση συντεταγμένων και την υποστήριξη των αντιρρήσεων ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών, που μπορεί να έχετε ως προς το χαρακτηρισμό του ακινήτου σας από τη Δασική Υπηρεσία.

Κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45)  ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες στις περιοχές αυτές θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη όλης της παραπάνω διαδικασίας και να προβάλουν έγκυρα και έγκαιρα τις τυχόν αντιρρήσεις τους για να διασφαλίσουν τα νόμιμα περιουσιακά τους δικαιώματα. Σε περίπτωση μη ασκήσεως αντιρρήσεων ο δασικός χαρακτήρας θα τελεσιδικήσει ως έχει στον χάρτη μετά το πέρας της αναφερόμενης χρονικής προθεσμίας.

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

-Πραγματογνωμοσύνες
Ένα ιδιαίτερο αντικείμενο των υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού που προσφέρει το γραφείο μας αφορά τις εκθέσεις σε τεχνικά θέματα πάσης φύσεως όταν πρέπει να δοθεί μία γνώμη επιστημονική και τεκμηριωμένη ώστε να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δυσάρεστες καταστάσεις όταν διίστανται οι απόψεις δύο ή και περισσότερων μερών. Οι εκθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους συνήθως στα δικαστήρια (π.χ. όταν υπάρχει μια διαρροή ή υγρασία ή φθορά από οποιαδήποτε αιτία, κλπ).

Όταν το μηχανικό τον καλεί το ίδιο το δικαστήριο ή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τότε η έκθεση ονομάζεται πραγματογνωμοσύνη και ο μηχανικός που την συντάσσει πραγματογνώμονας.


-Εκτιμήσεις Ακινήτων
Οι μελέτες εκτιμήσεων εκπονούνται από το γραφείο μας σε τρία στάδια.


-Συγκροτείται ο φάκελος του ακινήτου με όλα τα πολεοδομικά και νομικά έγγραφα που το συνοδεύουν (τοπογραφικό διάγραμμα, άδεια οικοδομής, κατόψεις ορόφων, άδειες λειτουργίας κτλ.).
-Πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία του εκτιμώμενου.
-Σύνταξη  Έκθεσης Εκτίμησης στην οποία αποτυπώνεται η Αγοραία Αξία του.

-Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης (ISO) για:

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
- Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων


-Συστάσεις καθέτων και οριζοντίων ιδιοκτησιών (για συμβολαιογραφική χρήση)

-Προϋπολογισμοί έργων και για εκ νέου κατασκευές και για αποπερατώσεις υπαρχόντων.

-Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τον Οικοδομικό Κανονισμό.

-Σύνταξη πινάκων Ι.Κ.Α. που αφορούν ημερομίσθια οικοδομών παντός τύπου (Πίνακας 1,2,3).

-Φωτορεαλισμό


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024